Hirurgiki gural goldaw stendi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Hirurgiki gural goldaw stendi (SSR) hassahanalarda we klinikalarda operasiýa otaglary üçin möhüm enjamdyr.Hirurgiki we ortopediki amallarda giňden ulanylýar.

Önüm USP CLASS VI bilen duşuşýar.Önüm ISO10993-5 bilen duşuşýar.Bu material 100% lateks mugt.Önümleriň öndürijiligi RoHS & REACH-a laýyk bolup biler.

Hirurgiki gural goldaw stendi

SSR gowy fiziki häsiýetlere, çydamlylyga we ulalmaga eýe we hirurgiki amallaryň giň toplumynda ulanylyp bilner.Ol hirurgiki çyralar, mikroskoplar, ýuwujy nasoslar we derman iberiş nasoslary ýaly dürli aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Programmanyň zerurlyklaryndan ugur alyp, dürli funksiýalar bilen enjamlaşdyrylyp bilner.
Hirurgiki gural goldawlary dik, keseligine we gapdal ýaly dürli görnüşlerde bolup biler.Zerur bolanda özleşdirilip ýa-da standartlaşdyrylyp bilner.SSR-ler operasiýa otaglarynyň ähli görnüşlerinde ulanylyp bilner.
SSR ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.Ol hirurgiki meýdançany netijeli gorap biler we operasiýa howpuny azaldyp biler.Mundan başga-da, hilini netijeli ýokarlandyryp, operasiýa wagtyny azaldyp biler.

Önümiň artykmaçlygy

Üýtgeşik dizaýn

Hirurgiki gural goldaw çarçuwasynyň özboluşly dizaýny, ony iş stolunda we ykjam görnüşde düzmäge mümkinçilik berýär.

Köp funksiýaly dizaýn

Hirurgiki gural goldaw çarçuwasynyň köp funksiýaly dizaýny, dürli operasiýalaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Hil kepilligi

Hirurgiki gural goldaw çarçuwasy önümiň hilini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik ulgamyna eýedir.

Uzak hyzmat ömri

Hirurgiki gural goldaw çarçuwasynyň uzak ömri bar we köp ýyllyk hyzmat ömrüni berip biler.

Hirurgiki gural goldaw çarçuwasy lukmançylyk enjamlarynda özboluşly we patentlenen tehnologiýa.Operasiýa tablisasyny doly örtüp, hirurgiki amallary has ygtybarly we has netijeli edip biler.
Hirurgiki gural goldaw çarçuwasy, hirurgiýa wagtynda zerur gural goldawyny berip biljek ýokary hilli lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Hirurgiki guralyň goldawynyň ygtybarlylygy we berkligi giňden tanalýar.
Hirurgiki gural, ulanyjylary daşamak we saklamak üçin gaplama çözgütleriniň bir toparyny üpjün edýär.

Has ygtybarly öndürijini tapyp bilmersiňiz.Silikon kateterler barada has giňişleýin maglumat almak üçin sahypa giriň ýa-da has giňişleýin öwrenmek üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň