Bir gezek ulanylýan Nasogastriki silikon turbasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Aşgazan turbasy wilkadan, zeýkeş deşiginden, masştab çyzygyndan we bogundan durýar

Aşgazan turbalary

Önümiň artykmaçlygy

100% silikon materialy ulanyp, işleýiş aýratynlygy gaty az, poslama garşylyk, ýumşak, ulanyjylar has amatly bolar, adam bedenine rahat girip biler

Tegelek zeýkeş turbasy:

Aýratynlyklary

10

12

14 15 16 18 19 20

22

24
外径 ± 0.3 Daşarky diametri 3.3

4.0

4.7

/

5.3

6.0 / 6.7 7.3

8.0

Tekiz zeýkeş turbasy:

规格 、

Aýratynlyklary

宽度 a ± 0,5

Ini

高度 b ± 0,5

Boý

扁 管 长度Ll ± 5

Tekiz turbanyň uzynlygy

总 长度 L ± 20

Jemi uzynlyk

圆管 内径± 0.3

Içindäki diametr

圆管 外径± 0.3

Daşky diametri

规格 3x7

7

3

oon

myhmanhana

3

5
型号 4x10

10

4

cr \ J.

I uw

4.3

6.3

Ulanyş gerimi

Esasan aşgazan-içege dekompressiýasy, içegäniň iýmitlenmegi, neşe serişdeleriniň girizilmegi üçin ulanylýar

Bukjanyň döwülmändigine göz ýetireniňizden soň, aşgazan turbasyny paketden çykaryň, aşgazan turbasynyň tekizdigini ýa-da ýokdugyny barlaň, aşgazan turbasynyň öň tarapyny ýaglaň, aşgazan turbasyny çep eliňiz bilen dakyň, jüpdekleri saklaň. sag eliňizde aşgazan turbasynyň öň tarapyna, burnuň bir gapdalyna haýallyk bilen salyň we farine ýetende näsaga ýuwutma hereketini etmegi we şol bir wagtyň özünde aşgazan turbasyny aşaklygyna iberiň zerur uzynlygy we daşky ujuny burnuň lentasy bilen wagtlaýyn düzediň.

Aşgazan turbalary-4

Arza:
Aşgazan turbasy drena tube turbasy bolup, agzy bilen iýmitlenip bilmeýän, howpsuz ýuwudyp bilmeýän ýa-da iýmit goşundylaryna mätäç hassany iýmitlendirmek üçin ulanylýar.

Aýratynlygy: FR8, FR10, FR12, FR14, FR16, FR18, FR20
Haryt bellige alyş şahadatnamasy: Su е belligi 20182660324 tassyklandy
Material :
Zäherli däl lukmançylyk derejeli silikon materialy
Ölçegi :
Fr8 、 Fr10 、 Fr12 、 Fr14 、 Fr16 、 Fr18 、 Fr20 、 Fr22
Hil :
CE / ISO13485
OEM / ODM
Müşderiniň dizaýny hoş geldiňiz
Saklanyş möhleti: 5 ýyl

Görkezme usuly

Gaplamany zyýansyz kesgitläň, gaplamadan aşgazan turbasy, aşgazan turbasynyň ýa-da ýokdugyny barlaň, soňra aşgazan turbasynyň öň tarapyny, çep eliňizi aşgazan turbasy bilen, sag eli gysgyçlary aşgazan turbasyna, burun burunlary ýuwaş-ýuwaşdan, farinklere, näsaglara hereketi ýuwutmagy, şol bir wagtyň özünde aşgazan turbasynyň uzynlygyny, daşarky ujuny burnuna berkidilen lenta bilen wagtlaýyn talap edýändigini aýtdy.

Aşgazan turbasynyň ululygy 1-nji tablisanyň düzgünlerine laýyklykda bolmalydyr.

1-nji tablisa Aşgazan turbasynyň ölçegleri (Bölüm: mm)

Ölçegi

Görnüş

Kateter

Baglaýjy

Daşarky diametri D.

Uzynlyk L.1

Deşikleriň sany

Uzynlyk L.2

SiWG 2.7mm (Fr8)

2.7 ± 0,5

00400

1 ~ 5 个

≥20

SiWG 3.3mm (Fr10)

3.3 ± 0,5

SiWG 4.0mm (Fr12)

4.0 ± 0,5

≥500

SiWG 4.7mm (Fr14)

4.7 ± 0,5

≥800

SiWG 5.3mm (Fr16)

5.3 ± 0,5

SiWG 6.0mm (Fr18)

6.0 ± 0,5

SiWG 6.7mm (Fr20)

6.7 ± 0,5

SiWG 7.3mm (Fr22)

7.3 ± 0,5

 

Has ygtybarly öndürijini tapyp bilmersiňiz.Silikon kateterler barada has giňişleýin maglumat almak üçin sahypa giriň ýa-da has giňişleýin öwrenmek üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň