Önümler

 • Bir gezek ulanylýan Nasogastriki silikon turbasy

  Bir gezek ulanylýan Nasogastriki silikon turbasy

  Aşgazan turbasy wilkadan, zeýkeş deşiginden, masştab çyzygyndan we bogundan ybaratdyr 100% silikon materialy ulanyp, işleýiş aýratynlygy gaty az, poslama garşylyk, ýumşak, ulanyjylar has amatly bolar, adam bedenine arkaýyn girip bilerler Zeýkeş turbasy: Aýratynlyklary 10 12 14 15 16 18 19 20 22 24 外径 ± 0.3 Daşarky diametri 3.3 4.0 4.7 / 5.3 6.0 / 6.7 7.3 8.0 Tekiz zeýkeş turbasy: 、 ifications Aýratynlyklary 宽度 a ± 0.5 ini 高度 b ± 0.5 Boý 扁 管 长度Ll ± ...
 • Lukmançylyk silikon hirurgiki enjamlary

  Lukmançylyk silikon hirurgiki enjamlary

  Lukmançylyk silikon hirurgiki padleri, silikon hirurgiki padler hem diýilýär, lukmançylyk silikon önümleriniň bir görnüşidir.Silikon hirurgiki padleriň esasy aýratynlyklary antibakterial, antioksidant, ýylylyga we sowuga garşylyk we ajaýyp biokompatisiýa bolup, operasiýa wagtynda näsaglaryň derisini şikeslerden we şikeslerden gorap biler.Silikon hirurgiki padler, hassahananyň operasiýa otaglary, palatalar, klinikalar we kliniki barlaghanalar ýaly saglygy goraýyş edaralarynda giňden ulanylýar ...
 • Lukmançylyk enjamynyň örtük bölekleri

  Lukmançylyk enjamynyň örtük bölekleri

  Lukmançylyk enjamynyň tutawaçly bölekleri lukmançylyk enjamlary üçin niýetlenendir we köplenç ulanylýan lukmançylyk enjamlarynyň esasy böleklerinden biridir, esasan lukmançylyk enjamlarynyň tutawaçlary, tutawaçlary, daşy ejektorlary, dyrnak tutawaçlary, hirurgiki pyçak tutawaçlary, tikişler, skalpel tutawaçlar we ş.m. Maksady gurallaryň işleýşini ýokarlandyrmak, gurallaryň berkligini we hyzmat möhletini ýokarlandyrmak.Lukmançylyk gurallarynyň tutawajynyň esasy wezipesi tutawajyny ýapmakdyr ...
 • Hirurgiki gural goldaw stendi

  Hirurgiki gural goldaw stendi

  Hirurgiki gural goldaw stendi (SSR) hassahanalarda we klinikalarda operasiýa otaglary üçin möhüm enjamdyr.Hirurgiki we ortopediki amallarda giňden ulanylýar.Önüm USP CLASS VI bilen duşuşýar.Önüm ISO10993-5 bilen duşuşýar.Bu material 100% lateks mugt.Önümleriň öndürijiligi RoHS & REACH-a laýyk bolup biler.SSR gowy fiziki häsiýetlere, çydamlylyga we ulalmaga eýe we hirurgiki amallaryň giň toplumynda ulanylyp bilner.Dürli aýratynlyklar, şol sanda ...
 • Bir gezek ulanylýan negatiw basyş zeýkeş toplumy

  Bir gezek ulanylýan negatiw basyş zeýkeş toplumy

  Silikon zeýkeş toplumy Gollanma iňňelerden, Silikon zeýkeş topundan, Silikon zeýkeş turbasyndan, Drena bag sumkasy Silikon drena tube turbasyndan: Lukmançylyk silikonenjbber materialy, ýumşak, biokompatif, platina wulkanizd ulgamynyň önümçiligi, zäherli täsirleri ýok rain Drena bag sumkasy: ileri tutulýan PVC materialy tersine akym täsiri.Ganyň dökülmegi we ýaradan bölünip çykmalar, esasan döş, garyn, çanaklyk boşlugynyň suwuklygy üçin.1-nji tablisa negativearamaz basyşyň konfigurasiýasy ...
 • Lukmançylykda gaýtadan ulanylýan 100% silikon burun kislorod kannula turbasy

  Lukmançylykda gaýtadan ulanylýan 100% silikon burun kislorod kannula turbasy

  Horntype birleşdirijisinden, suw ýygnaýjydan, burun kellesinden, halka we burun sypalyndan we ş.m. Medisina silikony 100% lukmançylyk derejesindäki silikondan ýerleşdirildi Uzak möhletli ýerleşdirmek üçin rentgen rentgen detektiv çyzgysy Kateteriň ölçegi Reňkli ululygyny wizuallaşdyrmak Bu önüm, öýkenine yzygiderli kislorod akymyny üpjün etmek üçin howa çalşyjy maşynyň burun kanula turbasyna birikmek üçin niýetlenendir we öýde ýa-da syýahat wagtynda ulanylyp bilner.Müňlerçe adam ...
 • Silikon dem alyş turbasy

  Silikon dem alyş turbasy

  Silikon dem alyş zynjyry dem alyş enjamlary üçin amatly, garnituralara gysga dem alyş turbasy, Y bogun, turba, suw ýygnamak çüýşesi, enjamlar hassanyň isleglerine görä birleşdirilip bilner.Silikon dem alyş zynjyry gurallarda we enjamlarda gazy ugrukdyrmakda möhüm rol oýnaýar we gurallara we enjamlara ýapyşýar.Önümler esasan näsaglara dem almaga kömek edip biljek anestezi maşynda, ventilyatorda we beýleki enjamlarda ulanylýar.Lightagtylyk tra bilen deňeşdirilende ...
 • Bir gezek ulanylýan negatiw basyş zeýkeş toplumy

  Bir gezek ulanylýan negatiw basyş zeýkeş toplumy

  Arza: Esasan aşgazan-içege dekompressiýasy, içege iýmitlenişi we derman serişdeleri üçin ulanylýar.
 • Silikon dem alyş turbasy

  Silikon dem alyş turbasy

  Anestezi ýa-da hirurgiki hassalaryň kislorod üpjünçiligi üçin emeli dem alyş kanalyny döretmek üçin anestezi maşyn we ventilyator bilen bilelikde ulanylýar.
 • Bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter we kateterizasiýa toplumy

  Bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter we kateterizasiýa toplumy

  100% lukmançylyk derejeli silikondan ýasalan, Gyjyndyrma ýok allerg allergiýa ýok, Uzak möhletli ýerleşdirmek üçin gowy, kateter arkaly rentgen detektiv çyzygy, Ululygy görmek üçin reňk kody, Diňe bir ulanmak, CE 、 ISO13485 şahadatnamalary
 • Hirurgiki gural goldaw stendi

  Hirurgiki gural goldaw stendi

  Kompaniýada 100000 derejeli arassalaýyş ussahanasy bar, lukmançylyk enjamlarynyň hil dolandyryş ulgamyny (ISO13485) berk ornaşdyrýar, ýokary hilli çig mal we RoHS we FDA standartlaryna doly laýyk gelýän ösen lukmançylyk kremniy jel emele getiriş tehnologiýasyny ulanýar, birnäçe daşary ýurtly ösenleri hödürleýär enjamlary we lukmançylyk pudagy üçin ygtybarly we ýokary öndürijilikli silikon kauçuk sarp ediş materiallaryny üpjün edýär.
 • Bir gezek ulanylýan negatiw basyş zeýkeş toplumy

  Bir gezek ulanylýan negatiw basyş zeýkeş toplumy

  Kompaniýada 100000 derejeli arassalaýyş ussahanasy bar, lukmançylyk enjamlarynyň hil dolandyryş ulgamyny (ISO13485) berk ornaşdyrýar, ýokary hilli çig mal we RoHS we FDA standartlaryna doly laýyk gelýän ösen lukmançylyk kremniy jel emele getiriş tehnologiýasyny ulanýar, birnäçe daşary ýurtly ösenleri hödürleýär enjamlary we lukmançylyk pudagy üçin ygtybarly we ýokary öndürijilikli silikon kauçuk sarp ediş materiallaryny üpjün edýär.
12Indiki>>> Sahypa 1/2