Habarlar

 • 85-nji (CMEF) RIcheng lukmançylyk sergisi täze perspektiwalar bilen tamamlanýar.

  85-nji (CMEF) RIcheng lukmançylyk sergisi täze perspektiwalar bilen tamamlanýar.

  Serginiň gysgaça mazmuny "Täzeçillik we tehnologiýa, geljege ýolbaşçylyk etmek" mowzugy bilen bu ýylky sergi içerde we daşary ýurtdaky ähli lukmançylyk enjamlary senagatyndan 3000-den gowrak marka kompaniýasyny we pawilýonda 300-den gowrak çykyş myhmanlaryny ...
  Koprak oka
 • Foley kateter näme?

  Foley kateter näme?

  Kateter, peşew ýygnamak üçin peşew çykarylýan lateks kauçukdan ýasalan steril, inçe turba.Kateter operasiýa edilýän näsaglarda ýa-da nägilelik bildirýän hassalarda ulanylyp bilner.Lukmançylyk enjamy ulanylanda, adatça hassahanada ýa-da lukmançylyk edarasynda adaty zat ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk derejeli silikon turbasynyň artykmaçlyklary näme?

  Lukmançylyk derejeli silikon turbasynyň artykmaçlyklary näme?

  Keselhananyň ambulatoriýalarynda, adatça, silikon ýüpüň eline daňylan lukmançylyk silikon turbalary, şpris silikon wilkalary ýaly dürli rezin önümleri görüp bolýar, lukmançylyk enjamlary bolan dermanlaryň köpüsine goşmaça lukmançylyk pudagynyň häzirki tapgyry , näme üçin silikon p ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk derejeli silikon önümleriniň ösüşi

  Lukmançylyk derejeli silikon önümleriniň ösüşi

  Silikon kauçuk onýyllyklaryň dowamynda kliniki lukmançylyk ulanylyşyndan soň lukmançylyk üçin çig mal hökmünde lukmançylyk jemgyýeti tarapyndan öňden bäri ykrar edildi, ösüşiň we dizaýnyň esasy maksady hökmünde lukmançylyk silikon kauçuk etmek üçin has köp ýaýran, köp iri kärhanalaryň ulanylmagy, lukmançylyk silikon kauçuk t ...
  Koprak oka
 • Dogry silikon kateterini nädip saýlamaly?

  Dogry silikon kateterini nädip saýlamaly?

  Dogry silikon kateterini nädip saýlamaly?Adaty rezin turba bilen deňeşdirilende, silikon kateter ýokanç keselini azaltmagyň we peşewiň gyjyndyrylmagyny azaltmagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Adaty silikon kateter we Foli silikon kateter deňeşdirildi.Foley silikon kateter ...
  Koprak oka
 • Uretral kateteriň dürli materiallaryny deňeşdirmek

  Döwrebap ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, kremniniň jeli, rezin (lateks), PVX we ş.m. ýaly kateter materiallarynyň görnüşleri barha köpelýär.Lateks turbasynyň aýratynlyklary gowy çeýeligi, umumy dartyş diapazony 6-9 esse, yza gaýtmak derejesi bolsa 10 ...
  Koprak oka
 • Eritýän spreý çyzygyny hödürläň

  2020-nji ýylyň fewral aýyndan bäri COVID-19 çalt ýaýrady we dünýäniň köp ýurtlary epidemiýa täsir etdi.Hytaýda epidemiýa ýagdaýyna gözegçilik edilse-de, käbir bilermenler häzirki ýokary temperaturanyň diňe tempora bolup biljekdigine ynanýarlar ...
  Koprak oka
 • Müşderi baryp görmek

  2019-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda Canon Japanaponiýanyň müşderileri meýdan saparlary üçin kompaniýamyzy görmäge geldiler.Qualityokary hilli önümler we hyzmatlar, güýçli kompaniýanyň kärleri we abraýy, pudagyň ösüşiniň gowy geljegi möhüm rea ...
  Koprak oka
 • Önümiň ösüşi we öwrenilmegi barada kompaniýa

  Işgärleriň işiniň hilini we başarnyk derejesini ýokarlandyrmak üçin dürli bilimleri we başarnyklary özleşdirmek, diňe bir taslamany dolandyrmagyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmez, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň zehin ätiýaçlyklaryny ösdürmegi üçin.2019-njy ýylyň dekabrynda biziň kompaniýamyz ...
  Koprak oka
 • MEDIKA, Dýusseldorf, Germaniýa

  2019-njy ýylyň 18-nji noýabryndan 21-nji noýabry aralygynda Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd. Germaniýanyň Dýusseldorf şäherinde geçirilen "halkara keselhana we lukmançylyk enjamlary üpjünçiligi sergisine" gatnaşdy.Sergi dünýä belli giňişleýin lukmançylyk ...
  Koprak oka