Lukmançylykda gaýtadan ulanylýan 100% silikon burun kislorod kannula turbasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Horntype birleşdirijisinden, suw ýygnaýjydan, burun kellesinden, halka we burun sypalyndan we ş.m.

BZ
3 1303
5 1305

Önümiň artykmaçlygy

Lukmançylyk silikony

100% lukmançylyk derejeli silikondan ýasaldy

Acementerleşiş

Uzak möhletli ýerleşdirmek üçin gowy

Rentgen

Kateter arkaly rentgen detektiv çyzygy

Ölçegi

Ululygyny görmek üçin reňkli

Bu önüm öýkenine yzygiderli kislorod akymyny üpjün etmek üçin howa çalşyjy maşynyň burun kanula turbasyna birikmek üçin niýetlenendir we öýde ýa-da syýahat wagtynda ulanylyp bilner.
Müňlerçe adam burun kislorodyny ulanmakdan peýdalanýar.Ukusyzlyk, horlanmak ýa-da beýleki dem alyş ýagdaýy bolan adamlar üçin amatlydyr.

Silikon burun kislorod kannula turbasy

Iň gowy görülýän iýmit derejeli silikon materialy, ýokary temperatura garşylyk, düwünleriň emele gelmegi, uzak ömri, zäherli we tagamsyz, howpsuz we ygtybarly;

Aýrylýan suw ýygnaýjy, burun kislorod turbasynyň diwaryny ýygnaň, amatly arassalamak;

Kislorod öndürijileriň we kislorod sorujy enjamlaryň her markasy üçin super ýumşak şahly agzyň dizaýny;

Super ýumşak aýrylýan burun sorujy kellesi, has arassaçylyk, sagdyn, uly, orta we kiçi üç aýratynlyk;

Ajaýyp üýtgewsiz halka, çeýe sazlamak, ýönekeý işlemek, ulanmak aňsat.Zäherli we yssyz, arassa reňk we sary ýok;

Gowy ýumşaklyk we çeýeligi, öwrüm we düwün deformasiýasy ýok;Uzak hyzmat ömri, sowuk we ýokary temperatura garşylyk;Has ýokary ýyrtyk güýji bar;Kateter baglanyşdyrýan lukmançylyk enjamlary üçin ulanylýar;Täze döwrebaplaşdyrylan iýmit derejeli material.

Silikon burun kislorod kanula turbasy köp dürli lukmançylyk goşundylarynda ulanylyp bilner.Silikon burun kislorod kanula turbasy 100% ýokary hilli silikon materialdan ýasalýar, ol ýumşak we elastik, suw geçirmeýän, arassaçylyk, ys we tagamsyz.Burun Cannula ýokary hilli lukmançylyk derejeli silikondan ýasaldy.Softumşak, amatly we çydamly burun kanula turbasynyň täze görnüşi.Süýşmäge garşy we rulona garşy häsiýetler.FDA, ISO we CE tassyklandy.Silikon burun kislorod kanula turbasynyň ýeňil agramy we uly çeýeligi bar.

Has az göwrümli we geýmegi has amatly edýär we burun kislorod turbalary adatça açyk plastmassa örtüklidir.Burnuna ýerleşdirmek we öýkenlere kislorod bermek üçin niýetlenendir.Kislorod dokumanyň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin ýumşak basyşda berilýär. Şeýle hem, ýokary akym tizligi we ýokary kislorod netijeliligi bilen işlenip düzülendir we kanula turbalarynda kinkleriň öňüni alýar.

Önümiň spesifikasiýasy

Aýratynlyklary : uly, orta we kiçi

Standart ululygy 1,5 m, ýörite ululygy düzülip bilner

Has ygtybarly öndürijini tapyp bilmersiňiz.Silikon kateterler barada has giňişleýin maglumat almak üçin sahypa giriň ýa-da has giňişleýin öwrenmek üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň