Silikon dem alyş turbasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

 Haryt maglumatlary

Silikon dem alyş zynjyry dem alyş enjamlary üçin amatly, garnituralara gysga dem alyş turbasy, Y bogun, turba, suw ýygnamak çüýşesi, enjamlar hassanyň isleglerine görä birleşdirilip bilner.
Silikon dem alyş zynjyry gurallarda we enjamlarda gazy ugrukdyrmakda möhüm rol oýnaýar we gurallara we enjamlara ýapyşýar.Önümler esasan näsaglara dem almaga kömek edip biljek anestezi maşynda, ventilyatorda we beýleki enjamlarda ulanylýar.

Silikon dem alyş aýlawy

 Önümiň artykmaçlygy

Lightagtylyk

Adaty turbageçirijiler bilen deňeşdirilende agram has ýeňil we hassalary rahat duýýar.

Skidka garşy dizaýn

Anti-skid dizaýny, dem alyşyň ähli bölekleri bilen ýygnamak we ulanmak aňsat.

Pes talap

Näsagyň ujuna gazy takyk ýetirmek üçin pes derejeli turba dizaýnyny üpjün ediň.

Lukmançylyk silikony

100% lukmançylyk derejeli silikondan ýasalan , turba göwresi ýumşak , aç-açan reňk, beden açyk, gasynlanan turba agzy birleşdirilen we galyňlaşdyrylan dizaýn, çydamly, zeper ýetirmek aňsat däl.

Arassalamak aňsat

Slaýdyň içki diametri dizaýny, suwuň mukdaryny we howa akymyna garşylyk çukuryny we amatly arassalaýyş işini azaldyp biler.

100% lukmançylyk derejeli silikondan, turba göwresi ýumşak, açyk reňk, bedeniň aýdyň, gasynlanan turba agzy birleşdirilen we galyňlaşdyrylan dizaýn, çydamly, zeper ýetirmek aňsat däl ;

Slaýdyň içki diametri dizaýny, suwuň mukdaryny we howa akymyna garşylyk çukuryny we amatly arassalaýyş işini azaldyp biler.

Näsagyň ujuna gazy takyk ýetirmek üçin pes derejeli turba dizaýnyny üpjün ediň.

Adaty turbageçirijiler bilen deňeşdirilende, ýokary temperatura garşylyk suw buglaryny dezinfeksiýa edip biler, gaýtadan ulanyp bolar.

Anti-skid dizaýny, dem alyşyň ähli bölekleri bilen ýygnamak we ulanmak aňsat

Aýratynlyklar modeli: täze doglan çaganyň görnüşi, çagalaryň görnüşi, ulularyň görnüşi, her bir model bir turba, goşa turbageçiriji we goşa turbageçiriji suw ýygnamak käsesi we beýleki aýratynlyklara bölünýär, uzynlygy düzülip bilner.
Ölçegi: Ulular, çaga, neonat
Ulanyş gerimi: Anestezi maşyny we şemalladyjy bilen emeli dem alyş kanalyny döretmek üçin ulanylýar, hirurgiki hassalar üçin anestezi ýa-da kislorod ibermek üçin ulanylýar.

 Ulanyş gerimi

Silhli silikon materiallary, birleşdiriji 8MM, 15MM, 22MM kombinasiýa toplumynda bir turbageçiriji görnüşi, goşa turbageçiriji görnüşi, goşa turbageçiriji suw ýygnamak käsesi görnüşi, goşmaça dem alyş sumkasy, maska ​​bar.

Ölçegi:
Içindäki çaganyň diametri: nominal ini 10mm
Içindäki çaganyň diametri: nominal ini 15mm
Içindäki ulularyň diametri: 19mm

2

Önümiň spesifikasiýasy

Anestezi maşynyna we şemalladyjy dem alyş turbageçirijisine (mundan beýläk : dem alyş turbageçirijisi diýilýär) gurluşyna görä, turbanyň diametriniň ululygyna görä bir turba görnüşine, goşa turba görnüşine we goşa turba suw howdany görnüşine bölünýär. A (ulular), B (çagalar) we C (täze doglan görnüş) we dürli uzynlyga görä dürli aýratynlyklara bölünýär, her model diagrammasy dogry :

9

1-kelleli kelle;2-turba;3-Maşyn gutarmak
Surat 1 Bir turbageçirijiniň shemasy

10

1-Y görnüşli bölek;2-Maşynyň ahyrky birleşdirijisi;3-turba
2-nji surat, goşa turbalaryň shemasy

11

a: 1 - Y-bölek;2 - turba;3 - suw ýygnamak käsesi;4 - maşynyň soňy

12

b: 1 - maşynyň ahyrky birleşdirijisi;2 - turba.
Bellik: b bölegi tolkun ýa-da nebulizator bilen anestezi maşynynyň ýa-da ventilyatoryň arasyndaky baglanyşyk turbasydyr
3-nji surat: Iki hatar suw ýygnamak kubogynyň görnüşiniň shemasy

Model spesifikasiýasynyň atlandyryş mysaly: Iki turbageçiriji suw ýygnamak kubogy-A görnüşi × 1.8m, bu gurluşyň goşa turbageçiriji suw ýygnamak kubogynyň görnüşidigini, turbanyň diametri A görnüşidigini we doly uzynlygy 1,8 m dem alyş çyzygyny görkezýär.

Has ygtybarly öndürijini tapyp bilmersiňiz.Silikon kateterler barada has giňişleýin maglumat almak üçin sahypa giriň ýa-da has giňişleýin öwrenmek üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň